Instrukcja
1
Trójkąt nazywamy prostokątnym, jeśli ma kąt prosty. Ustawa nie przewiduje żadnych szczególnych zasad dotyczących podwójnej segregacji zawodowej.
W danym trójkącie kąt ∠C = 90º jako kąt prosty, znając długości boków trójkąta, kąty ∠A i ∠B obliczamy za pomocą wzorów: cos∠A = AC/AB, cos∠B = BC/AB. Miary stopni kątów można znaleźć odwołując się do tablicy cosinusów.
2
Trójkąt nazywamy trójkątem równobocznym, jeśli wszystkie boki są równe.
Wszystkie kąty trójkąta równobocznego mają miarę 60º.
3
Ogólnie rzecz biorąc, można użyć twierdzenia o cosinusie, aby znaleźć kąty w dowolnym trójkącie
cos∠α = (b² + c² - a²) / 2 - b - c
Możesz znaleźć miarę stopnia kąta, odwołując się do tabeli cosinusów.
4
Trójkąt nazywamy równoramiennym, jeśli jego dwa boki są równe, a trzeci bok nazywamy podstawą trójkąta.
Kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są równe, t.е. ∠A = ∠B. Jedną z własności trójkąta jest to, że suma jego kątów jest zawsze równa 180º, dlatego za pomocą twierdzenia cosinusów można obliczyć kąt ∠C, kąty ∠A i ∠B w następujący sposób: ∠A = ∠B = (180º - ∠C)/2