Instrukcje
1
Zaznacz podstawę gramatyczną zdania (podmiot i predykat).
2
Zwróć uwagę, czy w zdaniu występują oba człony główne, czy tylko jeden z nich (podmiot lub predykat). Na przykład "Friends had fun on a trip to the mountains", który ma podmiot "friends" i predykat "they had fun". Jest to tzw. zdanie dwuczłonowe. Natomiast w zdaniu "Help your friend do his homework" występuje tylko predykat czasownika złożonego "help do it". Jest to zdanie jednozdaniowe.
3
Ustal, który człon główny (podmiot czy predykat) występuje w zdaniu jednoczęściowym. Na przykład w zdaniu "Wczesnym rankiem" będziesz mógł znaleźć tylko podmiot. Takie konstrukcje składniowe nazywane są zdaniami jednoczłonowymi, rzeczownikowymi.
4
Pamiętaj, że zdanie zawierające tylko predykat może być definitywno-osobowe, niedefinitywno-osobowe, ogólno-osobowe, a nawet bezosobowe.
5
Określ, w jakiej osobie i czasie użyty jest czasownik predykatu. Aby to zrobić, spróbuj użyć zaimków. Jeśli potrzebujesz czasownika 'I', 'we', to będzie on w formie pierwszej osoby, 'you', 'ty' w formie drugiej osoby, a 'he', 'she', 'it' lub 'they' w formie trzeciej osoby.
6
Jeżeli ustaliłeś, że czasownik predykatowy jest użyty w pierwszej lub drugiej osobie, w czasie teraźniejszym lub przeszłym w zdaniu w liczbie pojedynczej, to zdanie jest definitywne-osobowe. Brak podmiotu nie przeszkadza w zrozumieniu sensu zdania. Na przykład, w zdaniu "I love a thunderstorm in early May", czasownik "I love" jest użyty w pierwszej osobie (I love) i w czasie teraźniejszym (akcja ma miejsce w tej chwili). W tym zdaniu nie ma podmiotu. Jest to zatem definitywnie osobista.
7
Jeśli w analizie zdania zauważysz, że występuje w nim tylko predykat (czasownik) w trzeciej osobie, w czasie teraźniejszym lub przeszłym, w liczbie mnogiej, uznaj, że jest to zdanie jednoosobowe nieokreślone.
8
Jeśli uznasz, że predykat jest czasownikiem w liczbie pojedynczej, w czasie teraźniejszym, a czynność jest uogólniona (dotyczy każdego), to wnioskuj, że jest to zdanie osobowe w liczbie pojedynczej, uogólnione. Na przykład w "Będziesz żął jak siał", czasowniki "będziesz siał" i "będziesz żął" są w liczbie pojedynczej. drugiej osoby (siejesz i żniesz). Jest to uogólnione zdanie osobowe.
9
Pamiętaj, że w zdaniu bezosobowym predykatem jest albo czasownik bezosobowy, kategoria stanu (rozjaśnienie, mżawka, dreszcze itp.) albo czasownik skończony.д.), lub słowa o znaczeniu negacji (no), lub nieokreślonej formy czasownika (infinitive). W takich konstrukcjach składniowych nie ma i nie może być podmiotu, a czasowniki nie mogą być postawione w osobie. Na przykład w "I have been shivering for two days straight", "I have been shivering" jest kategorią stanu. Osoba nie może być w nim zdefiniowana. W zdaniu nie ma podmiotu i nie uda Ci się go zrekonstruować. Jest to zatem zdanie jednoczłonowe, bezosobowe.