Czym jest układ zbiorowy pracy

Układ zbiorowy pracy to pisemne porozumienie zawierane między administracją przedsiębiorstwa (indywidualnym przedsiębiorcą) a pracownikami, mające na celu uregulowanie stosunków socjalnych i pracowniczych między nimi. Układ zbiorowy pracy dotyczy wszystkich pracowników przedsiębiorstwa i jego pododdziałów strukturalnych (oddziałów, przedstawicielstw).
Układ zbiorowy pracy jest podpisywany przez upoważnionych przedstawicieli przedsiębiorstwa i pracowników. Po odnowieniu umowy zbiorowej należy w ciągu siedmiu dni zgłosić ją do właściwego urzędu pracy.
Układ zbiorowy zawiera warunki dotyczące wynagrodzenia i premii, gwarancji i rekompensat, czasu pracy i odpoczynku, bezpieczeństwa pracy, procedur szkoleniowych itp.д. Układ zbiorowy pracy może przyznać niektórym kategoriom pracowników korzyści i przywileje nieprzewidziane przez obowiązujące prawo.

Na jak długo zawierany jest układ zbiorowy pracy

Okres obowiązywania układu zbiorowego pracy jest określony w tekście układu. Układ zbiorowy pracy może być wykonalny albo po podpisaniu, albo w określonym terminie uzgodnionym przez strony. Zgodnie z prawem, okres obowiązywania układu zbiorowego nie może przekroczyć 3 lat. Po upływie okresu obowiązywania układu strony mogą zawrzeć nowy układ zbiorowy lub przedłużyć obowiązywanie dotychczasowego układu na okres nie dłuższy niż trzy kolejne lata. Wtedy i tak trzeba podpisać nowy układ zbiorowy.
Zmiana nazwy, przekształcenie firmy czy zmiana kierownika nie mają wpływu na ważność układu zbiorowego pracy. Jednak w przypadku zmiany właściciela, reorganizacji lub likwidacji przedsiębiorstwa stosuje się specjalną procedurę. Jeśli przedsiębiorstwo zmienia właściciela, stary układ zbiorowy pracy pozostaje w mocy przez kolejne 3 miesiące. W przypadku reorganizacji przedsiębiorstwa (z wyjątkiem przekształceń) układ zbiorowy pracy obowiązuje do czasu zakończenia danej procedury. Po tym czasie strony mają prawo zawrzeć nowy układ zbiorowy lub przedłużyć stary. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, układ zbiorowy pracy pozostaje w mocy na czas trwania procesu likwidacji.